Uitnodiging jaarvergadering

Uitnodiging  voor de jaarvergadering op
Donderdag 29 maart 2018
Tijd                : 20.00 uur
Plaats            : Verblijfsruimte Aladnahal, Bevrijding 1, Aalten

Agenda

1.  Opening
2.  Vaststelling notulen jaarvergadering 2017
3.  Vaststelling van het jaarverslag bestuur;
4.  Vaststelling van het jaarverslag jeugdbestuur
5.  Verslag van de kascommissie jeugdbestuur;
6. Benoeming bestuursleden;
Aftredend en niet herkiesbaar: Irma Rave en Rudolf Somsen.
Nieuw bestuurslid: Roelien Veldhuis
7.  Verslag van de kascommissie bestuur;
8.  Benoeming leden van de kascommissie;
9.  Benoeming leden overige commissies (ledenadministratie)
10. Vaststelling van de jaarrekening van de vereniging;
11. Vaststelling van de begroting voor het komende boekjaar;
12. Ingekomen voorstellen;
13. Vaststelling voorlopige datum (of: maand) volgende jaarvergadering;
14. Rondvraag
15. Sluiting